al_get_joystick_name(1) Allegro 5 API

SYNOPSIS


#include <allegro5/allegro.h>
const char *al_get_joystick_name(ALLEGRO_JOYSTICK *joy)

DESCRIPTION

Return the name of the given joystick.