ata_sas_port_init(9) Initialize a SATA device

SYNOPSIS

int ata_sas_port_init(struct ata_port * ap);

ARGUMENTS

ap

SATA port to initialize

LOCKING

PCI/etc. bus probe sem.

RETURNS

Zero on success, non-zero on error.

AUTHOR

Jeff Garzik

Author.

COPYRIGHT