ata_sas_slave_configure(9) Default slave_config routine for libata devices

SYNOPSIS

int ata_sas_slave_configure(struct scsi_device * sdev, struct ata_port * ap);

ARGUMENTS

sdev

SCSI device to configure

ap

ATA port to which SCSI device is attached

RETURNS

Zero.

AUTHOR

Jeff Garzik

Author.

COPYRIGHT