DateTime::Locale::ewo(3) Locale data examples for the ewo locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Ewondo locale.

Days

Wide (format)

 mɔ́ndi
 sɔ́ndɔ məlú mə́bɛ̌
 sɔ́ndɔ məlú mə́lɛ́
 sɔ́ndɔ məlú mə́nyi
 fúladé
 séradé
 sɔ́ndɔ

Abbreviated (format)

 mɔ́n
 smb
 sml
 smn
 fúl
 sér
 sɔ́n

Narrow (format)

 m
 s
 s
 s
 f
 s
 s

Wide (stand-alone)

 mɔ́ndi
 sɔ́ndɔ məlú mə́bɛ̌
 sɔ́ndɔ məlú mə́lɛ́
 sɔ́ndɔ məlú mə́nyi
 fúladé
 séradé
 sɔ́ndɔ

Abbreviated (stand-alone)

 mɔ́n
 smb
 sml
 smn
 fúl
 sér
 sɔ́n

Narrow (stand-alone)

 m
 s
 s
 s
 f
 s
 s

Months

Wide (format)

 ngɔn osú
 ngɔn bɛ̌
 ngɔn lála
 ngɔn nyina
 ngɔn tána
 ngɔn saməna
 ngɔn zamgbála
 ngɔn mwom
 ngɔn ebulú
 ngɔn awóm
 ngɔn awóm ai dziá
 ngɔn awóm ai bɛ̌

Abbreviated (format)

 ngo
 ngb
 ngl
 ngn
 ngt
 ngs
 ngz
 ngm
 nge
 nga
 ngad
 ngab

Narrow (format)

 o
 b
 l
 n
 t
 s
 z
 m
 e
 a
 d
 b

Wide (stand-alone)

 ngɔn osú
 ngɔn bɛ̌
 ngɔn lála
 ngɔn nyina
 ngɔn tána
 ngɔn saməna
 ngɔn zamgbála
 ngɔn mwom
 ngɔn ebulú
 ngɔn awóm
 ngɔn awóm ai dziá
 ngɔn awóm ai bɛ̌

Abbreviated (stand-alone)

 ngo
 ngb
 ngl
 ngn
 ngt
 ngs
 ngz
 ngm
 nge
 nga
 ngad
 ngab

Narrow (stand-alone)

 o
 b
 l
 n
 t
 s
 z
 m
 e
 a
 d
 b

Quarters

Wide (format)

 nsámbá ngɔn asú
 nsámbá ngɔn bɛ̌
 nsámbá ngɔn lála
 nsámbá ngɔn nyina

Abbreviated (format)

 nno
 nnb
 nnl
 nnny

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 nsámbá ngɔn asú
 nsámbá ngɔn bɛ̌
 nsámbá ngɔn lála
 nsámbá ngɔn nyina

Abbreviated (stand-alone)

 nno
 nnb
 nnl
 nnny

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 osúsúa Yésus kiri
 ámvus Yésus Kirís

Abbreviated (format)

 oyk
 ayk

Narrow (format)

 oyk
 ayk

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = sɔ́ndɔ məlú mə́bɛ̌ 5 ngɔn bɛ̌ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = fúladé 22 ngɔn awóm ai bɛ̌ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = séradé 15 ngɔn ebulú -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ngɔn bɛ̌ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ngɔn awóm ai bɛ̌ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ngɔn ebulú -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ngb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ngab 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 nge -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = sɔ́ndɔ məlú mə́bɛ̌ 5 ngɔn bɛ̌ 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = fúladé 22 ngɔn awóm ai bɛ̌ 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = séradé 15 ngɔn ebulú -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ngɔn bɛ̌ 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ngɔn awóm ai bɛ̌ 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ngɔn ebulú -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ngb 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ngab 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 nge -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = smb
  1995-12-22T09:05:02 = fúl
 -0010-09-15T04:44:23 = sér

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 04:44:23

Ed (d E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 smb
  1995-12-22T09:05:02 = 22 fúl
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sér

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 6:30 ngəgógəle
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 9:05 kíkíríg
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 4:44 kíkíríg

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 6:30:30 ngəgógəle
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 9:05:02 kíkíríg
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 4:44:23 kíkíríg

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = ayk 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ayk 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = oyk -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ayk 2008 ngb
  1995-12-22T09:05:02 = ayk 1995 ngab
 -0010-09-15T04:44:23 = oyk -10 nge

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = ayk 2008 ngb 5, smb
  1995-12-22T09:05:02 = ayk 1995 ngab 22, fúl
 -0010-09-15T04:44:23 = oyk -10 nge 15, sér

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ayk 2008 ngb 5
  1995-12-22T09:05:02 = ayk 1995 ngab 22
 -0010-09-15T04:44:23 = oyk -10 nge 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = ngb
  1995-12-22T09:05:02 = ngab
 -0010-09-15T04:44:23 = nge

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 5 ngb
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 22 ngab
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 15 nge

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ngɔn bɛ̌ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ngɔn awóm ai bɛ̌ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ngɔn ebulú 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ngb
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ngab
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 nge

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ngəgógəle
  1995-12-22T09:05:02 = 9 kíkíríg
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 kíkíríg

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ngəgógəle
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 kíkíríg
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 kíkíríg

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ngəgógəle
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 kíkíríg
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 kíkíríg

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ngəgógəle UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 kíkíríg UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 kíkíríg UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ngəgógəle UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 kíkíríg UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 kíkíríg UTC

ms (m:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 5:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ngb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ngab 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = nge -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = smb 5 ngb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = fúl 22 ngab 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sér 15 nge -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ngɔn bɛ̌
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ngɔn awóm ai bɛ̌
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ngɔn ebulú

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ngb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ngab 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 nge -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = nno 2008
  1995-12-22T09:05:02 = nnny 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = nnl -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = nsámbá ngɔn asú 2008
  1995-12-22T09:05:02 = nsámbá ngɔn nyina 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = nsámbá ngɔn lála -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mɔ́ndi)

SUPPORT

See DateTime::Locale.