DateTime::Locale::km(3) Locale data examples for the km locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Khmer locale.

Days

Wide (format)

 ច័ន្ទ
 អង្គារ
 ពុធ
 ព្រហស្បតិ៍
 សុក្រ
 សៅរ៍
 អាទិត្យ

Abbreviated (format)

 ច័ន្ទ
 អង្គារ
 ពុធ
 ព្រហស្បតិ៍
 សុក្រ
 សៅរ៍
 អាទិត្យ

Narrow (format)

 ច
 អ
 ពុ
 ព្រ
 សុ
 ស
 អា

Wide (stand-alone)

 ច័ន្ទ
 អង្គារ
 ពុធ
 ព្រហស្បតិ៍
 សុក្រ
 សៅរ៍
 អាទិត្យ

Abbreviated (stand-alone)

 ច័ន្ទ
 អង្គារ
 ពុធ
 ព្រហស្បតិ៍
 សុក្រ
 សៅរ៍
 អាទិត្យ

Narrow (stand-alone)

 ច
 អ
 ពុ
 ព្រ
 សុ
 ស
 អា

Months

Wide (format)

 មករា
 កុម្ភៈ
 មីនា
 មេសា
 ឧសភា
 មិថុនា
 កក្កដា
 សីហា
 កញ្ញា
 តុលា
 វិច្ឆិកា
 ធ្នូ

Abbreviated (format)

 មករា
 កុម្ភៈ
 មីនា
 មេសា
 ឧសភា
 មិថុនា
 កក្កដា
 សីហា
 កញ្ញា
 តុលា
 វិច្ឆិកា
 ធ្នូ

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Wide (stand-alone)

 មករា
 កុម្ភៈ
 មីនា
 មេសា
 ឧសភា
 មិថុនា
 កក្កដា
 សីហា
 កញ្ញា
 តុលា
 វិច្ឆិកា
 ធ្នូ

Abbreviated (stand-alone)

 មករា
 កុម្ភៈ
 មីនា
 មេសា
 ឧសភា
 មិថុនា
 កក្កដា
 សីហា
 កញ្ញា
 តុលា
 វិច្ឆិកា
 ធ្នូ

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 ត្រីមាសទី 1
 ត្រីមាសទី 2
 ត្រីមាសទី 3
 ត្រីមាសទី 4

Abbreviated (format)

 ត្រីមាសទី 1
 ត្រីមាសទី 2
 ត្រីមាសទី 3
 ត្រីមាសទី 4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 ត្រីមាសទី 1
 ត្រីមាសទី 2
 ត្រីមាសទី 3
 ត្រីមាសទី 4

Abbreviated (stand-alone)

 ត្រីមាសទី 1
 ត្រីមាសទី 2
 ត្រីមាសទី 3
 ត្រីមាសទី 4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 មុន​គ្រិស្តសករាជ
 គ្រិស្តសករាជ

Abbreviated (format)

 មុន គ.ស.
 គ.ស.

Narrow (format)

 មុន គ.ស.
 គ.ស.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5 កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22 ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15 កញ្ញា -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ល្ងាច UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ព្រឹក UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ព្រឹក UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ល្ងាច UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ព្រឹក UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ព្រឹក UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ព្រឹក

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ព្រឹក

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5 កុម្ភៈ 2008 នៅ 6:30:30 ល្ងាច UTC
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22 ធ្នូ 1995 នៅ 9:05:02 ព្រឹក UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15 កញ្ញា -10 នៅ 4:44:23 ព្រឹក UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ 2008 នៅ 6:30:30 ល្ងាច UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ 1995 នៅ 9:05:02 ព្រឹក UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា -10 នៅ 4:44:23 ព្រឹក UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ 2008, 6:30:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ 1995, 9:05:02 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា -10, 4:44:23 ព្រឹក

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/08, 6:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95, 9:05 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10, 4:44 ព្រឹក

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 04:44:23

Ed (d E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 អង្គារ
  1995-12-22T09:05:02 = 22 សុក្រ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 សៅរ៍

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 6:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 9:05 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 4:44 ព្រឹក

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 6:30:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 9:05:02 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 4:44:23 ព្រឹក

Gy (y នៃ G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 នៃ គ.ស.
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 នៃ គ.ស.
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 នៃ មុន គ.ស.

GyMMM (MMM y នៃ G)

  2008-02-05T18:30:30 = កុម្ភៈ 2008 នៃ គ.ស.
  1995-12-22T09:05:02 = ធ្នូ 1995 នៃ គ.ស.
 -0010-09-15T04:44:23 = កញ្ញា -10 នៃ មុន គ.ស.

GyMMMEd (E d MMM y នៃ G)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5 កុម្ភៈ 2008 នៃ គ.ស.
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22 ធ្នូ 1995 នៃ គ.ស.
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15 កញ្ញា -10 នៃ មុន គ.ស.

GyMMMd (d MMM y នៃ G)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ 2008 នៃ គ.ស.
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ 1995 នៃ គ.ស.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា -10 នៃ មុន គ.ស.

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5 កុម្ភៈ
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22 ធ្នូ
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15 កញ្ញា

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = កុម្ភៈ
  1995-12-22T09:05:02 = ធ្នូ
 -0010-09-15T04:44:23 = កញ្ញា

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5 កុម្ភៈ
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22 ធ្នូ
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15 កញ្ញា

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = កុម្ភៈ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ធ្នូ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = កញ្ញា 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា

Md (d-M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5-2
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 9 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 ព្រឹក

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ព្រឹក

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ល្ងាច
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ព្រឹក
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ព្រឹក

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ល្ងាច UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ព្រឹក UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ព្រឹក UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ល្ងាច UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ព្រឹក UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ព្រឹក UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M-y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2-2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9--10

yMEd (E d-M-y)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5-2-2008
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22-12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15-9--10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = កញ្ញា -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = អង្គារ 5 កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = សុក្រ 22 ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = សៅរ៍ 15 កញ្ញា -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = កញ្ញា -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 កុម្ភៈ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ធ្នូ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 កញ្ញា -10

yMd (d-M-y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5-2-2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-9--10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = ត្រីមាសទី 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ត្រីមាសទី 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ត្រីមាសទី 3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = ត្រីមាសទី 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ត្រីមាសទី 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ត្រីមាសទី 3 -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (ច័ន្ទ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.