DateTime::Locale::yo_BJ(3) Locale data examples for the yo-BJ locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Yoruba Benin locale.

Days

Wide (format)

 Ɔjɔ́ Ajé
 Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun
 Ɔjɔ́rú
 Ɔjɔ́bɔ
 Ɔjɔ́ Ɛtì
 Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
 Ɔjɔ́ Àìkú

Abbreviated (format)

 Ajé
 Ìsɛ́gun
 Ɔjɔ́rú
 Ɔjɔ́bɔ
 Ɛtì
 Àbámɛ́ta
 Àìkú

Narrow (format)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Wide (stand-alone)

 Ɔjɔ́ Ajé
 Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun
 Ɔjɔ́rú
 Ɔjɔ́bɔ
 Ɔjɔ́ Ɛtì
 Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
 Ɔjɔ́ Àìkú

Abbreviated (stand-alone)

 Ajé
 Ìsɛ́gun
 Ɔjɔ́rú
 Ɔjɔ́bɔ
 Ɛtì
 Àbámɛ́ta
 Àìkú

Narrow (stand-alone)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Months

Wide (format)

 Oshù Shɛ́rɛ́
 Oshù Èrèlè
 Oshù Ɛrɛ̀nà
 Oshù Ìgbé
 Oshù Ɛ̀bibi
 Oshù Òkúdu
 Oshù Agɛmɔ
 Oshù Ògún
 Oshù Owewe
 Oshù Ɔ̀wàrà
 Oshù Bélú
 Oshù Ɔ̀pɛ̀

Abbreviated (format)

 Shɛ́rɛ́
 Èrèlè
 Ɛrɛ̀nà
 Ìgbé
 Ɛ̀bibi
 Òkúdu
 Agɛmɔ
 Ògún
 Owewe
 Ɔ̀wàrà
 Bélú
 Ɔ̀pɛ̀

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Wide (stand-alone)

 Oshù Shɛ́rɛ́
 Oshù Èrèlè
 Oshù Ɛrɛ̀nà
 Oshù Ìgbé
 Oshù Ɛ̀bibi
 Oshù Òkúdu
 Oshù Agɛmɔ
 Oshù Ògún
 Oshù Owewe
 Oshù Ɔ̀wàrà
 Oshù Bélú
 Oshù Ɔ̀pɛ̀

Abbreviated (stand-alone)

 Shɛ́rɛ́
 Èrèlè
 Ɛrɛ̀nà
 Ìgbé
 Ɛ̀bibi
 Òkúdu
 Agɛmɔ
 Ògún
 Owewe
 Ɔ̀wàrà
 Bélú
 Ɔ̀pɛ̀

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 Kɔ́tà Kínní
 Kɔ́tà Kejì
 Kɔ́à Keta
 Kɔ́tà Kɛrin

Abbreviated (format)

 K1
 K2
 K3
 K4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Kɔ́tà Kínní
 Kɔ́tà Kejì
 Kɔ́à Keta
 Kɔ́tà Kɛrin

Abbreviated (stand-alone)

 K1
 K2
 K3
 K4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Saju Kristi
 Lehin Kristi

Abbreviated (format)

 SK
 LK

Narrow (format)

 SK
 LK

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, 5 Oshù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔjɔ́ Ɛtì, 22 Oshù Ɔ̀pɛ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta, 15 Oshù Owewe -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Oshù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Oshù Ɔ̀pɛ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Oshù Owewe -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owewe -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀ UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀ UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárɔ̀

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, 5 Oshù Èrèlè 2008 6:30:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔjɔ́ Ɛtì, 22 Oshù Ɔ̀pɛ̀ 1995 9:05:02 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta, 15 Oshù Owewe -10 4:44:23 Àárɔ̀ UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Oshù Èrèlè 2008 6:30:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Oshù Ɔ̀pɛ̀ 1995 9:05:02 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Oshù Owewe -10 4:44:23 Àárɔ̀ UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèlè 2008 6:30:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ̀ 1995 9:05:02 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owewe -10 4:44:23 Àárɔ̀

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 6:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 9:05 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 4:44 Àárɔ̀

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, Ìsɛ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = 22, Ɛtì
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Àbámɛ́ta

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun 6:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì 9:05 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta 4:44 Àárɔ̀

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun 6:30:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì 9:05:02 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta 4:44:23 Àárɔ̀

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008 Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995 Ɔ̀pɛ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 Owewe

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008 Èrèlè 5, Ìsɛ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995 Ɔ̀pɛ̀ 22, Ɛtì
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 Owewe 15, Àbámɛ́ta

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995 Ɔ̀pɛ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 Owewe 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun, 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì, 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta, 9/15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔ̀pɛ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe

MMMEd (E, MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun, Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì, Ɔ̀pɛ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta, Owewe 15

MMMMEd (E, MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun, Oshù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì, Oshù Ɔ̀pɛ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta, Oshù Owewe 15

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Oshù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Oshù Ɔ̀pɛ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Oshù Owewe 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔ̀pɛ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe 15

Md (M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 Àárɔ̀

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárɔ̀

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárɔ̀ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun, 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì, 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta, 9/15/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔ̀pɛ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe -10

yMMMEd (E, MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́gun, Èrèlè 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛtì, Ɔ̀pɛ̀ 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámɛ́ta, Owewe 15, -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Oshù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Oshù Ɔ̀pɛ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Oshù Owewe -10

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ɔ̀pɛ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe 15

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = K1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = K4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = K3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Kɔ́tà Kínní 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Kɔ́tà Kɛrin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Kɔ́à Keta -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (Ɔjɔ́ Ajé)

SUPPORT

See DateTime::Locale.