DateTime::Locale::yo_NG(3) Locale data examples for the yo-NG locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Yoruba Nigeria locale.

Days

Wide (format)

 Ọjọ́ Ajé
 Ọjọ́ Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́bọ
 Ọjọ́ Ẹtì
 Ọjọ́ Àbámẹ́ta
 Ọjọ́ Àìkú

Abbreviated (format)

 Ajé
 Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́bọ
 Ẹtì
 Àbámẹ́ta
 Àìkú

Narrow (format)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Wide (stand-alone)

 Ọjọ́ Ajé
 Ọjọ́ Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́bọ
 Ọjọ́ Ẹtì
 Ọjọ́ Àbámẹ́ta
 Ọjọ́ Àìkú

Abbreviated (stand-alone)

 Ajé
 Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́bọ
 Ẹtì
 Àbámẹ́ta
 Àìkú

Narrow (stand-alone)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Months

Wide (format)

 Oṣù Ṣẹ́rẹ́
 Oṣù Èrèlè
 Oṣù Ẹrẹ̀nà
 Oṣù Ìgbé
 Oṣù Ẹ̀bibi
 Oṣù Òkúdu
 Oṣù Agẹmọ
 Oṣù Ògún
 Oṣù Owewe
 Oṣù Ọ̀wàrà
 Oṣù Bélú
 Oṣù Ọ̀pẹ̀

Abbreviated (format)

 Ṣẹ́rẹ́
 Èrèlè
 Ẹrẹ̀nà
 Ìgbé
 Ẹ̀bibi
 Òkúdu
 Agẹmọ
 Ògún
 Owewe
 Ọ̀wàrà
 Bélú
 Ọ̀pẹ̀

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Wide (stand-alone)

 Oṣù Ṣẹ́rẹ́
 Oṣù Èrèlè
 Oṣù Ẹrẹ̀nà
 Oṣù Ìgbé
 Oṣù Ẹ̀bibi
 Oṣù Òkúdu
 Oṣù Agẹmọ
 Oṣù Ògún
 Oṣù Owewe
 Oṣù Ọ̀wàrà
 Oṣù Bélú
 Oṣù Ọ̀pẹ̀

Abbreviated (stand-alone)

 Ṣẹ́rẹ́
 Èrèlè
 Ẹrẹ̀nà
 Ìgbé
 Ẹ̀bibi
 Òkúdu
 Agẹmọ
 Ògún
 Owewe
 Ọ̀wàrà
 Bélú
 Ọ̀pẹ̀

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 Kọ́tà Kínní
 Kọ́tà Kejì
 Kọ́à Keta
 Kọ́tà Kẹrin

Abbreviated (format)

 K1
 K2
 K3
 K4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Kọ́tà Kínní
 Kọ́tà Kejì
 Kọ́à Keta
 Kọ́tà Kẹrin

Abbreviated (stand-alone)

 K1
 K2
 K3
 K4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Saju Kristi
 Lehin Kristi

Abbreviated (format)

 SK
 LK

Narrow (format)

 SK
 LK

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 5 Oṣù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ọjọ́ Ẹtì, 22 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ọjọ́ Àbámẹ́ta, 15 Oṣù Owewe -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Oṣù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Oṣù Owewe -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owewe -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀ UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀ UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárọ̀

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 5 Oṣù Èrèlè 2008 6:30:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Ọjọ́ Ẹtì, 22 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 1995 9:05:02 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Ọjọ́ Àbámẹ́ta, 15 Oṣù Owewe -10 4:44:23 Àárọ̀ UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Oṣù Èrèlè 2008 6:30:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 1995 9:05:02 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Oṣù Owewe -10 4:44:23 Àárọ̀ UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèlè 2008 6:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ̀ 1995 9:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owewe -10 4:44:23 Àárọ̀

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 6:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 9:05 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 4:44 Àárọ̀

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, Ìsẹ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = 22, Ẹtì
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Àbámẹ́ta

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun 6:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì 9:05 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta 4:44 Àárọ̀

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun 6:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì 9:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta 4:44:23 Àárọ̀

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008 Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995 Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 Owewe

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008 Èrèlè 5, Ìsẹ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995 Ọ̀pẹ̀ 22, Ẹtì
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 Owewe 15, Àbámẹ́ta

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = LK 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = LK 1995 Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 Owewe 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, 9/15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe

MMMEd (E, MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, Owewe 15

MMMMEd (E, MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, Oṣù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, Oṣù Owewe 15

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Oṣù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Oṣù Owewe 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe 15

Md (M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 Àárọ̀

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárọ̀

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárọ̀ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, 9/15/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀pẹ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe -10

yMMMEd (E, MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, Èrèlè 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, Ọ̀pẹ̀ 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, Owewe 15, -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Oṣù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Oṣù Ọ̀pẹ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Oṣù Owewe -10

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe 15

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = K1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = K4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = K3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Kọ́tà Kínní 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Kọ́tà Kẹrin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Kọ́à Keta -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (Ọjọ́ Ajé)

SUPPORT

See DateTime::Locale.