Juman::Sexp(3) SXXXXXXXXXXX

SYNOPSIS


use Data::Dumper;
use Juman::Sexp qw/ parse /;
print &Dumper( &parse( file => "Noun.dic" ) );

DESCRIPTION

"Juman::Sexp" XXJuman XXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXX XXXXXX "parse" XXXXXXXX

FUNCTIONS

parse
XXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
file => FILE
XXXXXXXXXXXXXX
string => STRING
XXXXXXXXXXXXX
comment => STRING
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Example:
  &parse( file => "example.dat", comment => undef );
debug => BOOLEAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Example:
  &parse( string =>
      "(XX (XXXX ((XX XX)(XXXX X XX XX))))" );

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  ( [ 'XX',
     [ 'XXXX',
      [ [ 'XX', 'XX' ],
       [ 'XXXX', 'X', 'XX', 'XX' ]
      ]
     ]
    ] )

AUTHOR

TSUCHIYA Masatoshi <[email protected]>

COPYRIGHT

XXXXXXXXXXXX GPL2 XXX Artistic License XXXXXXXXX

POD ERRORS

Hey! The above document had some coding errors, which are explained below:
Around line 12:
Non-ASCII character seen before =encoding in 'SXXXXXXXXXXX'. Assuming UTF-8