nigiri(1) Terminal IRC client

SYNOPSIS

nigiri

DESCRIPTION

nigiri provides a terminal IRC client that uses maki.

AUTHOR

Marian Tietz