Unicode::LineBreak::JA_JP(3) UAX #14 Unicode XXXXXXXXX

SYNOPSIS


use Unicode::LineBreak;
$lb = Unicode::LineBreak->new();
$broken = $lb->break($string);

DESCRIPTION

Unicode::LineBreak XXUnicode XXXXXX14 [UAX #14] XXXX Unicode XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX11 [UAX #11] XXXXXX East_Asian_Width XXXXXXXXXX

XX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXmandatory breakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [UAX #14] XXXXXXXXXXXXXXXXXdirect breakXXXXXXXindirect breakXXXXXX

XXXXXXXXXalphabetic charactersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXideographic charactersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [UAX #14] XXXXXXXXXXXXXXXX AL XXXXXXXXXXXXXXXX ID XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXwideXXXXXXnarrowXXXXXXXXXXXnonspacingXXXXXXXXXXXXX 2 XX1 XX0 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PUBLIC INTERFACE

XXXX

new ([KEY => VALUE, ...])
XXXXXXXX KEY => VALUE XXXXXXX ``XXXXX'' XXXX
$self->break (STRING)
XXXXXXXXXXX Unicode XXX STRING XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
$self->break_partial (STRING)
XXXXXXXXXXX break() XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXSTRING XXX "undef" XXXXX
$self->config (KEY)
$self->config (KEY => VALUE, ...)
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX KEY => VALUE XXXXXXX ``XXXXX'' XXXX
$self->copy
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

$self->breakingRule (BEFORESTR, AFTERSTR)
XXXXXXXXXXX XXX BEFORESTR X AFTERSTR XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX ``XX'' XXXX

X: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXbreak() XXXXXXXXXXXXXX

context ([Charset => CHARSET], [Language => LANGUAGE])
XXX XXXXXXXX CHARSET XXXXXXXX LANGUAGE XXXXXXXXXX/XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

$self->eawidth (STRING)
XXXXXXXXXXX Unicode XXX STRING XXXXXXX East_Asian_Width XXXXXX XXXXXXX ``XX'' XXXX EA_Z XXXXXXXX (XXXX) XXXXXXXX XXX A (XX) XXXXXXXXXXX

X: XXXX ``columns'' in Unicode::GCString XXXXX

$self->lbclass (STRING)
XXXXXXXXXXX Unicode XXX STRING XXXXXXXXXXXX (XX) XXXX XXXXXXX ``XX'' XXXX AIXCJXSAXSGXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX) XXXXXXX SA XXXXXXXXX

X: ``lbc'' in Unicode::GCString X ``lbcext'' in Unicode::GCString XXXXXXXX

$self->lbrule (BEFORE, AFTER)
XXXXXXXXXXX XX BEFORE XXX AFTER XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX ``XX'' XXXX

X: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X: breakingRule() XXXXXXXX

$self->strsize (LEN, PRE, SPC, STR)
XXXXXXXXXXX [UAX #11] XXXXXXXXXXXXXXXUnicode XXX PRE.SPC.STR XXXXXXXXX

X: ``columns'' in Unicode::GCString XXXXXXXX

XXXXX

``new''X``config'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BreakIndent => "YES" | "NO"
XXX SPACE XXX (XXXXX) XXXXXXXXXXXX [UAX #14] X SPACE XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX "YES"X

X: XXXXXXXXXXXX 1.011 XXXXXXX

CharMax => NUMBER
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 998X 0 XXXXXXX
ColMin => NUMBER
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 0X
ColMax => NUMBER
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 76X

``Urgent'' XXXXXXXX ``XXXXXXXXXXX'' XXXX

ComplexBreaking => "YES" | "NO"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "YES"X
Context => CONTEXT
XX/XXXXXXXXXXX XXXXXXXX "EASTASIAN" X "NONEASTASIAN"X XXXXXX "NONEASTASIAN"X
EAWidth => "[" ORD "=>" PROPERTY "]"
EAWidth => "undef"
XXXXXX East_Asian_Width XXXXXXXXX ORD XXXX UCS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROPERTY X East_Asian_Width XXXXXXX (``XX'' XXX)X XXXXXXXXXXXXXXXXX "undef" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXEast_Asian_width XXXXXXXXXXX ``XXXXXXXXX'' XXXX

Format => METHOD
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
"SIMPLE"
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
"NEWLINE"
``Newline'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"TRIM"
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
"undef"
XXXXXX (XXXXXX)X
XXXXXXXXXX
``XXXX'' XXXX
HangulAsAL => "YES" | "NO"
XXXXXXXXXXXXXXXXXconjoining jamoXXXXXXXXXX (AL) XXXX XXXX "NO"X
LBClass => "[" ORD "=>" CLASS "]"
LBClass => "undef"
XXXXXXXXXXX (XX) XXXXXXX ORD XXXX UCS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX CLASS XXXXXXXXXXX (``XX'' XXX)X XXXXXXXXXXXXXXXXX "undef" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ``XXXXXXXXX'' XXXX

LegacyCM => "YES" | "NO"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ID) XXXX Unicode 5.0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX "YES"X
Newline => STRING
XXXXXXXXX Unicode XXXX XXXX "\n"X
Prep => METHOD
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX METHOD XXXXXXXXXXXXXX
"NONBREAKURI"
URI XXXXXXX
"BREAKURI"
URI XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX [CMOS] X 6.17 XX 17.11 XXXXX
"[" REGEX, SUBREF "]"
XXXX REGEX XXXXXXXXXXXSUBREF XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX ``XXXXXXXXXXX'' XXXX
"undef"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sizing => METHOD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
"UAX11"
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"undef"
XXXXXXXXXXXXXXX (Unicode::GCString XX) XXXXXX
XXXXXXXXXX
``XXXXXXX'' XXXX

``EAWidth'' XXXXXXXXX

Urgent => METHOD
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
"CROAK"
XXXXXXXXXXXXXXXX
"FORCE"
XXXXXXXXXXXXXXXXX
"undef"
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
``XXXXXXXXXXX'' XXXX
ViramaAsJoiner => "YES" | "NO"
XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXX XXXX "YES"X X: XXXXXXXXXXXX 2011.001_29 XXXXXXX XXXXXXXXX "NO" XXXXXXXX XXXX[UAX #29] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

TailorEA => "[" ORD "=>" PROPERTY, ... "]"
``EAWidth'' XXXXXXX
TailorLB => "[" ORD "=>" CLASS, ... "]"
``LBClass'' XXXXXXX
UserBreaking => "["METHOD, ..."]"
``Prep'' XXXXXXX

XX

"EA_Na", "EA_N", "EA_A", "EA_W", "EA_H", "EA_F", "EA_Z"
[UAX #11] XXXXXX 6 XX East_Asian_Width XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EA_ZX
"LB_BK", "LB_CR", "LB_LF", "LB_NL", "LB_SP", "LB_OP", "LB_CL", "LB_CP", "LB_QU", "LB_GL", "LB_NS", "LB_EX", "LB_SY", "LB_IS", "LB_PR", "LB_PO", "LB_NU", "LB_AL", "LB_HL", "LB_ID", "LB_IN", "LB_HY", "LB_BA", "LB_BB", "LB_B2", "LB_CB", "LB_ZW", "LB_CM", "LB_WJ", "LB_H2", "LB_H3", "LB_JL", "LB_JV", "LB_JT", "LB_SG", "LB_AI", "LB_CJ", "LB_SA", "LB_XX"
[UAX #14] XXXXXX 39 XXXXXX (XX) XXXXX

X: XXX CP XUnicode 5.2.0XXXXXXXX XXX HL X CJ XUnicode 6.1.0XXXXXXXX

"MANDATORY", "DIRECT", "INDIRECT", "PROHIBITED"
XXXXXXXX 4 XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Unicode::LineBreak::SouthEastAsian::supported"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX "undef"X

X: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"UNICODE_VERSION"
XXXXXXXXXXXX Unicode XXXXXXXXXXX

CUSTOMIZATION

XXXX

``Format'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 XXXXXXXXXXXXXXXX

  $XXX = &XXXXXX(SELF, EVENT, STR);

SELF X Unicode::LineBreak XXXXXXXEVENT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSTR XXXXXXXXXXXX Unicode XXXXXXX

  EVENT |XXXXX      |STR
  -----------------------------------------------------------------
  "sot" |XXXXXX     |XXXXXXX
  "sop" |XXXXXX     |XXXXXX
  "sol" |XXXXXX     |XXXXXXX
  ""  |XXXXX      |XXX (XXXXXXXXXX)
  "eol" |XXXX       |XXXXXXXXXXX
  "eop" |XXXX       |XXXXXXXXXXX
  "eot" |XXXXXX     |XXXXXXXXXXX (XXX)
  -----------------------------------------------------------------

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"undef" XXXXXXX XXX"sot"X"sop"X"sol" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unicode::GCString::JA_JP XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  sub fmt {
    if ($_[1] =~ /^eo/) {
      return "\n";
    }
    return undef;
  }
  my $lb = Unicode::LineBreak->new(Format => \&fmt);
  $output = $lb->break($text);

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX CharMaxXColMaxXColMin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ``Urgent'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXXXXXXXX

  @XXX = &XXXXXX(SELF, STR);

SELF X Unicode::LineBreak XXXXXXXSTR XXXXXX Unicode XXXX

XXXXXXXXXXX STR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unicode::GCString::JA_JP XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  sub hyphenize {
    return map {$_ =~ s/yl$/yl-/; $_} split /(\w+?yl(?=\w))/, $_[1];
  }
  my $lb = Unicode::LineBreak->new(Urgent => \&hyphenize);
  $output = $lb->break("Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl...");

``Prep'' XXXXXX [REGEX, SUBREF] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXXXXXXXX

  @XXX = &XXXXXX(SELF, STR);

SELF X Unicode::LineBreak XXXXXXXSTR X REGEX XXXXXXXXXXX Unicode XXXX

XXXXXXXXXXX STR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXHTTP URL X [CMOS] XXXXXXXXXXXX

  my $url = qr{http://[\x21-\x7E]+}i;
  sub breakurl {
    my $self = shift;
    my $str = shift;
    return split m{(?<=[/]) (?=[^/]) |
            (?<=[^-.]) (?=[-~.,_?\#%=&]) |
            (?<=[=&]) (?=.)}x, $str;
  }
  my $lb = Unicode::LineBreak->new(Prep => [$url, \&breakurl]);
  $output = $lb->break($string);

XXXXX

Unicode::LineBreak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  sub paraformat {
    my $self = shift;
    my $action = shift;
    my $str = shift;
    
    if ($action eq 'sot' or $action eq 'sop') {
      $self->{'line'} = '';
    } elsif ($action eq '') {
      $self->{'line'} = $str;
    } elsif ($action eq 'eol') {
      return "\n";
    } elsif ($action eq 'eop') {
      if (length $self->{'line'}) {
        return "\n\n";
      } else {
        return "\n";
      }
    } elsif ($action eq 'eot') {
      return "\n";
    }
    return undef;
  }
  my $lb = Unicode::LineBreak->new(Format => \&paraformat);
  $output = $lb->break($string);

XXXXXXX

``Sizing'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5 XXXXXXXXXXXXXXXX

  $XX = &XXXXXX(SELF, LEN, PRE, SPC, STR);

SELF X Unicode::LineBreak XXXXXXXLEN XXXXXXXXXXXXPRE XXXXX Unicode XXXXSPC XXXXXXXXXXXSTR XXXXX Unicode XXXX

XXXXXXX "PRE.SPC.STR" XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX``ColMin'' XXXXXXXX ``ColMax'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unicode::GCString::JA_JP XXX

XXXXXXXXXXXXX 8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  sub tabbedsizing {
    my ($self, $cols, $pre, $spc, $str) = @_;
    my $spcstr = $spc.$str;
    while ($spcstr->lbc == LB_SP) {
      my $c = $spcstr->item(0);
      if ($c eq "\t") {
        $cols += 8 - $cols % 8;
      } else {
        $cols += $c->columns;
      }
      $spcstr = $spcstr->substr(1);
    }
    $cols += $spcstr->columns;
    return $cols;
  };
  my $lb = Unicode::LineBreak->new(LBClass => [ord("\t") => LB_SP],
                   Sizing => \&tabbedsizing);
  $output = $lb->break($string);

XXXXXXXXX

``LBClass'' XXXXXXXX ``EAWidth'' XXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) X East_Asian_Width XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NS XXX CJ) XXXX XXXXX LBClass XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ID) XXXXX

"KANA_NONSTARTERS() => LB_ID"
XXXXXXXXX
"IDEOGRAPHIC_ITERATION MARKS() => LB_ID"
XXXXXXXXXXXXX U+3005 XXXXXXU+303B XXXXXU+309D XXXXXXXXXU+309E XXXXXXXX (XX)XU+30FD XXXXXXXXXU+30FE XXXXXXXX (XX)X

XXXXXXXXXXXXXX

"KANA_SMALL_LETTERS() => LB_ID"
"KANA_PROLONGED_SOUND_MARKS() => LB_ID"
XXXXXX XXXXXX U+3041 X, U+3043 X, U+3045 X, U+3047 X, U+3049 X, U+3063 X, U+3083 X, U+3085 X, U+3087 X, U+308E X, U+3095 X, U+3096 XX XXXXXX U+30A1 X, U+30A3 X, U+30A5 X, U+30A7 X, U+30A9 X, U+30C3 X, U+30E3 X, U+30E5 X, U+30E7 X, U+30EE X, U+30F5 X, U+30F6 XX XXXXXXX U+31F0 X - U+31FF XX XXXXXX (XXXX) U+FF67 X - U+FF6F XX

XXXXX U+30FC XXXXXU+FF70 XXXX (XXXX)X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[JIS X 4051] 6.1.1X[JLREQ] 3.1.7 X [UAX14] XXXXXXXXX

XXU+3095 X, U+3096 X, U+30F5 X, U+30F6 X XXXXXXXXXXXX

"MASU_MARK() => LB_ID"
U+303C XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX "XX" X "XX" XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX [UAX #14] XXXXXXXX (NS) XXXXXXXX[JIS X 4051] X [JLREQ] XXXXXXX (13) X cl-19 (ID XXX) XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (QU) XXXX

"BACKWARD_QUOTES() => LB_OP, FORWARD_QUOTES() => LB_CL"
XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXX 9 XXXXXXXXXXX (X X) XXXXXXX 9 XXXXXXX (X X) XXXXX
"FORWARD_QUOTES() => LB_OP, BACKWARD_QUOTES() => LB_CL"
XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) XXX9 XXXXXXX (X X) XXXXXXX9 XXXXXXXXXXX (X X) XXXXXXXXXX
"BACKWARD_GUILLEMETS() => LB_OP, FORWARD_GUILLEMETS() => LB_CL"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (X X) XXXXXXXXXXXXXX (X X) XXXXXXXXXX
"FORWARD_GUILLEMETS() => LB_OP, BACKWARD_GUILLEMETS() => LB_CL"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (X X) XXXXXXXXXXXXXX (X X) XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9 XXXXXXXX XXXXXXX (X X X X) XXXXXXXXXXXXXXXXX

East_Asian_Width XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (A) X East_Asian_Width XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "EASTASIAN" XXXXXXXXXXXXX "EAWidth => [ AMBIGUOUS_"*"() => EA_N ]" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"AMBIGUOUS_ALPHABETICS() => EA_N"
XXXXXXXXX East_Asian_Width XX N (XX) XXXXXXX
"AMBIGUOUS_CYRILLIC() => EA_N"
"AMBIGUOUS_GREEK() => EA_N"
"AMBIGUOUS_LATIN() => EA_N"
XX (A) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (N) XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnicode XXXXXX (F) XXXXXXXXXXXXXX (Na) XXXXXXXXXXXXXXXXEAWidth XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "EASTASIAN" XXXXXXXXXXXX

"QUESTIONABLE_NARROW_SIGNS() => EA_A"
U+00A2 XXXXXXU+00A3 XXXXXXU+00A5 XXX (XXXXXX)XU+00A6 XXXXU+00AC XXXU+00AF XXXXX

XXXXXX

``new'' XXXXXXX ``config'' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Unicode/LineBreak/Defaults.pmX XXX Unicode/LineBreak/Defaults.pm.sample XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnicode XX 6.1.0XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX UAX14-C2 XXXXXXXXXXX

 • XXXXXXXXXXXX NS XXXXXX ID XXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ID XXXXXX AL XXXXXXXXXXX
 • AI XXXXXXXXX AL X ID XXXXXXXXXXXXXXX
 • CB XXXXXXXXXXXXXXX
 • CJ XXXXXXXXXXX NS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SA XXXXXXXXX AL XXXXXX XXXXGrapheme_Cluster_Break XXXXX Extend X SpacingMark XXXXXX CM XXXXXX
 • SG X XX XXXXXXXXX AL XXXXXX
 • XXX UCS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    XX        | UAX #14  | UAX #11  | XX
    -------------------------------------------------------------
    U+3400..U+4DBF   | ID     | W     | CJKXX
    U+4E00..U+9FFF   | ID     | W     | CJKXX
    U+D800..U+DFFF   | AL (SG)  | N     | XXXXX
    U+E000..U+F8FF   | AL (XX)  | F X N (A) | XXXX
    U+F900..U+FAFF   | ID     | W     | CJKXX
    U+20000..U+2FFFD  | ID     | W     | CJKXX
    U+30000..U+3FFFD  | ID     | W     | XXX
    U+F0000..U+FFFFD  | AL (XX)  | F X N (A) | XXXX
    U+100000..U+10FFFD | AL (XX)  | F X N (A) | XXXX
    XXXXXXXX  | AL (XX)  | N     | XXXXXX
              |      |      | XXXXXX
    -------------------------------------------------------------
  
 • XXXXXXXXX MnXMeXCcXCfXZlXZp XXXXXXXXXXXX[UAX #11] XXXXXXXX East_Asian_Width XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Z (XXXXXXX) XXXX

REFERENCES

[CMOS]
The Chicago Manual of Style, 15th edition. University of Chicago Press, 2003.
[JIS X 4051]
JIS X 4051:2004 XXXXXXXXXX. XXXXXX, 2004.
[JLREQ]
XXXXX. XXXXXXXXXX, W3C XXXXXXXXX 2011X11X29X. http://www.w3.org/TR/2011/WD-jlreq-20111129/ja/ <http://www.w3.org/TR/2011/WD-jlreq-20111129/ja/>.
[UAX #11]
A. Freytag (2008-2009). Unicode Standard Annex #11: East Asian Width, Revision 17-19. <http://unicode.org/reports/tr11/>.
[UAX #14]
A. Freytag and A. Heninger (2008-2012). Unicode Standard Annex #14: Unicode Line Breaking Algorithm, Revision 22-27. <http://unicode.org/reports/tr14/>.

AUTHOR

Copyright (C) 2009-2012 Hatuka*nezumi - IKEDA Soji <hatuka(at)nezumi.nu>.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.