updateLysKOM(8) check that lyskomd is running

SYNOPSIS

/usr/lyskom/bin/updateLysKOM

DESCRIPTION

updateLysKOM causes lyskomd to save some status information. If lyskomd should be running but isn't, updateLysKOM will restart it.