vcf-tstv(1) vcf-tstv

SYNOPSIS

cat file.vcf | vcf-tstv

OPTIONS

-h, -?, --help
This help message.