xapian-metadata(1) Read and write user metadata

SYNOPSIS

xapian-metadata get PATH_TO_DATABASE KEY

DESCRIPTION

xapian-metadata - Read and write user metadata
xapian-metadata list PATH_TO_DATABASE [PREFIX] xapian-metadata set PATH_TO_DATABASE KEY VALUE