ALLEGRO_MIXER_QUALITY(1) Allegro 5 API

SYNOPSIS


#include <allegro5/allegro_audio.h>
enum ALLEGRO_MIXER_QUALITY

DESCRIPTION

  • ALLEGRO_MIXER_QUALITY_POINT - point sampling
  • ALLEGRO_MIXER_QUALITY_LINEAR - linear interpolation
  • ALLEGRO_MIXER_QUALITY_CUBIC - cubic interpolation (since: 5.0.8, 5.1.4)