DateTime::Locale::jgo_CM(3) Locale data examples for the jgo-CM locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Ngomba Cameroon locale.

Days

Wide (format)

 Mɔ́ndi
 Ápta Mɔ́ndi
 Wɛ́nɛsɛdɛ
 Tɔ́sɛdɛ
 Fɛlâyɛdɛ
 Sásidɛ
 Sɔ́ndi

Abbreviated (format)

 Mɔ́ndi
 Ápta Mɔ́ndi
 Wɛ́nɛsɛdɛ
 Tɔ́sɛdɛ
 Fɛlâyɛdɛ
 Sásidɛ
 Sɔ́ndi

Narrow (format)

 Mɔ́
 ÁM
 Wɛ́
 Tɔ́
 Fɛ
 Sá
 Sɔ́

Wide (stand-alone)

 Mɔ́ndi
 Ápta Mɔ́ndi
 Wɛ́nɛsɛdɛ
 Tɔ́sɛdɛ
 Fɛlâyɛdɛ
 Sásidɛ
 Sɔ́ndi

Abbreviated (stand-alone)

 Mɔ́ndi
 Ápta Mɔ́ndi
 Wɛ́nɛsɛdɛ
 Tɔ́sɛdɛ
 Fɛlâyɛdɛ
 Sásidɛ
 Sɔ́ndi

Narrow (stand-alone)

 Mɔ́
 ÁM
 Wɛ́
 Tɔ́
 Fɛ
 Sá
 Sɔ́

Months

Wide (format)

 Nduŋmbi Saŋ
 Pɛsaŋ Pɛ́pá
 Pɛsaŋ Pɛ́tát
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
 Pɛsaŋ Pataa
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
 Pɛsaŋ Saambá
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

Abbreviated (format)

 Nduŋmbi Saŋ
 Pɛsaŋ Pɛ́pá
 Pɛsaŋ Pɛ́tát
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
 Pɛsaŋ Pataa
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
 Pɛsaŋ Saambá
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Wide (stand-alone)

 Nduŋmbi Saŋ
 Pɛsaŋ Pɛ́pá
 Pɛsaŋ Pɛ́tát
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
 Pɛsaŋ Pataa
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
 Pɛsaŋ Saambá
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

Abbreviated (stand-alone)

 Nduŋmbi Saŋ
 Pɛsaŋ Pɛ́pá
 Pɛsaŋ Pɛ́tát
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa
 Pɛsaŋ Pataa
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú
 Pɛsaŋ Saambá
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm
 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú
 Pɛsaŋ Nɛgɛ́m
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́
 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 tsɛttsɛt mɛŋguꞌ mi ɛ́ lɛɛnɛ Kɛlísɛtɔ gɔ ńɔ́
 tsɛttsɛt mɛŋguꞌ mi ɛ́ fúnɛ Kɛlísɛtɔ tɔ́ mɔ́

Abbreviated (format)

 BCE
 CE

Narrow (format)

 BCE
 CE

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi, 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 05
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ, 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ, -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi, 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 05 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ, 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ, -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15 04:44

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ 04:44:23

Ed (E d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi 5
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi 6:30 ŋka mbɔ́t nji
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ 9:05 mbaꞌmbaꞌ
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ 4:44 mbaꞌmbaꞌ

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi 6:30:30 ŋka mbɔ́t nji
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ 9:05:02 mbaꞌmbaꞌ
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ 4:44:23 mbaꞌmbaꞌ

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5, Ápta Mɔ́ndi
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22, Fɛlâyɛdɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15, Sásidɛ

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M)

  2008-02-05T18:30:30 = Ápta Mɔ́ndi, 5.2
  1995-12-22T09:05:02 = Fɛlâyɛdɛ, 22.12
 -0010-09-15T04:44:23 = Sásidɛ, 15.9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Pɛsaŋ Pɛ́pá
  1995-12-22T09:05:02 = Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
 -0010-09-15T04:44:23 = Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú

MMMEd (MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = Pɛsaŋ Pɛ́pá 5, Ápta Mɔ́ndi
  1995-12-22T09:05:02 = Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22, Fɛlâyɛdɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15, Sásidɛ

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Pɛsaŋ Pɛ́pá 5
  1995-12-22T09:05:02 = Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Pɛsaŋ Pɛ́pá 5
  1995-12-22T09:05:02 = Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

Md (d.M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ŋka mbɔ́t nji
  1995-12-22T09:05:02 = 9 mbaꞌmbaꞌ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 mbaꞌmbaꞌ

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ŋka mbɔ́t nji
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 mbaꞌmbaꞌ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 mbaꞌmbaꞌ

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ŋka mbɔ́t nji
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 mbaꞌmbaꞌ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 mbaꞌmbaꞌ

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ŋka mbɔ́t nji UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 mbaꞌmbaꞌ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 mbaꞌmbaꞌ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ŋka mbɔ́t nji UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 mbaꞌmbaꞌ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 mbaꞌmbaꞌ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

yMEd (y-MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, Ápta Mɔ́ndi
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, Fɛlâyɛdɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, Sásidɛ

yMMM (y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú

yMMMEd (y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5, Ápta Mɔ́ndi
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22, Fɛlâyɛdɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15, Sásidɛ

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Pɛsaŋ Pɛ́pá 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú 15

yMd (M.d.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2.5.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12.22.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9.15.-10

yQQQ (y QQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

yQQQQ (y QQQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Mɔ́ndi)

SUPPORT

See DateTime::Locale.