linphonec(1) Øádkové rozhraní k linphone, internetový telefon podporující SIP.

SYNTAXE

linphonec [-d] <úroveò_ladìní> [-l] <logovací_soubor> [-c] <konfiguraèní_soubor>
linphonec -v

POPIS

Linphonec je konzolová verze internetového telefonu linphone urèeného pro Gnome prostøedí (http://www.linphone.org).

Linphonec mù¾e být spu¹tìn bez jakýchkoliv parametrù. Pro správné spu¹tìní nepotøebuje ¾ádný konfiguraèní soubor. Pokud ten neexistuje, pøi prvním spu¹tìní bude vytvoøen vzorový. Standardnì je konfiguraèní soubor ulo¾en v ~/.linphonerc. Vìt¹ina parametrù (proxy, hesla) mù¾e být zmìnìna z pøíkazové øádky. Nìkteré z nich (cesta k souboru s vyzvánìním) v¹ak lze zmìnit jen úpravou konfiguraèního souboru .linponerc.

Jakmile je linphonec spu¹tìn, oèekává pøíkazy a je pøipraven pøijímat hovory.

Nejdùle¾itìj¹í pøíkazy jsou:

call <sip_url> zavolat nìkomu. sip_url je ve tvaru sip:[email protected]
terminate ukonèit hovor
answer pøijmout pøíchozí hovor
help zobrazit interaktivní nápovìdu

VOLBY

-d <úroveò_ladìní>
Pou¾ije ladící re¾im s danou mírou upovídanosti (úroveò_ladìní). úroveò_ladìní je celé èíslo v rozsahu 0..5.
-h
Vypí¹e nápovìdu a skonèí.
-l <logovací_soubor>
Urèuje soubor, kam budou zapisovány ladící informace. Jinak se pou¾ije standardní výstup.
-c <konfiguraèní_soubor>
Urèuje konfiguraèní soubor, který bude naèten pøi spu¹tìní.
 

SOUBORY

~/.linphonec

 

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

PØÍKLADY

AUTOØI

Florian Winterstein <fwin at gmx.de>
Simon Morlat <simon.morlat at linphone.org>

VIZ TAKÉ

linphone(1) sipomatic(1)