linphone(1) Gnome rozhraní pro linphone, internetový telefon podporující SIP.

SYNTAXE

linphone [--help] [--verbose]

POPIS

Linphone mù¾e být spu¹tìn bez jakýchkoliv parametrù. V¹echny parametry jsou mìnitelné v nabídce Nastavení.

VOLBY

--help
Vypí¹e tuto nápovìdu a skonèí.
--version
Vypí¹e verzi programu a skonèí.
--verbose
Na standardní výstup vypisuje vnitøní hlá¹ení programu. Toto je vhodné pøi ladìní.

SOUBORY

~/.gnome2/linphone
Odtud linphone naèítá svoji konfiguraci. Tento soubor nemusíte mìnit.

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

PØÍKLADY

AUTOØI

Simon MORLAT <[email protected]> Pro podrobnosti nahlédnìte do souboru AUTHORS, který je souèástí zdrojových kódù linphone.

VIZ TAKÉ

linphonec(1) sipomatic(1)